Tilskudd til kurs for ansatte i bedrifter

 

KOMPETANSEPLUSS

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som finansierer opplæring for ansatte med kort formell utdanning.

Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Kompetansepluss gir midler til kurs for arbeidstakere, ved at arbeidsplassen og en kurstilbyder går sammen og søker midler til opplæring rettet mot arbeidstakernes behov.

Gi ansatte som mangler grunnleggende ferdigheter i norsk, regning, og digitale ferdigheter en mulighet til å øke sin kompetanse.

Kompetansepluss ønsker å bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter og norsk/samisk, kan ta del i videre opplæring og utdanning, og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Kontakt din lokale avdeling i Folkeuniversietet Nordland for et samarbeid om søknad og gjennomføring av kurs.

 

Hvem kan søke tilskudd fra Kompetansepluss arbeid?

Pengene skal gå til kurs for voksne i arbeid, primært de med lite formell utdanning. Deltakerne skal kunne følge opplæringen på norsk eller samisk.

  • private eller offentlige virksomheter som har et opplæringsbehov (etterspørrer)
  • opplæringstilbydere
  • organisasjoner i arbeidslivet
  • næringsforeninger

Kursopplegg

Søker kan ikke kombinere kurs i norsk eller samisk med kurs i lesing/skriving og muntlige ferdigheter fordi kurs i norsk eller samisk også vil inneholde elementer av lesing, skriving og muntlig bruk av språket.

Du kan sette sammen kurs ut fra følgende moduler:

Antall timer         

30

40

50

80

100

150

Lesing/

skriving

 

-

X

X

X

X

X

Regning               

-

-

X

X

-

-

Digitale ferdigh.

X

-

X

-

-

-

Muntlige ferdigh.

X

X

X

-

-

-

Norsk eller samisk  

-

-

X

-

X

X

ferdigh. = ferdigheter

Krav til opplæringen

All opplæring skal være praksisnær. Det vil si at den er knyttet til deltakernes arbeid. Opplæringen skal foregå i Norge (inkludert Svalbard).